Анализи и доклади

Новият доклад на Института за европейски политики, озаглавен “България, ЕС и “бежанската криза”  анализира актуалното състояние на българската политика в областта на предоставяне на убежище и интеграцията на бежанците. Авторите Звезда Ванкова, Валерия Иларева и Димитър Бечев очертават и списък от препоръки към държавните инстуции:  да бъде приета на нова наредба в най-кратки срокове, да бъдат реосмислени приоритетите при кандидатстване за финансиране от ЕС, да се формира  държавен орган, отговорен за интеграцията на бежанците, да се провеждат широки информационни кампании и консултации с местните власти и гражданите, да бъдат преустановени  незаконните практики по границите.

 

 

 


Десет години след присъединяването на България Европейският съюз (ЕС) e в режим на оцеляване. Британският референдум от юни т.г. е свидетелство, че сме изправени пред процес на постепенна фрагментация, като отговорите на тези процеси в Брюксел, но и в София, ще определят бъдещите отношения между ЕС и България. Целта на новия доклад на Института за европейски политики е да анализира тези развития, да изведе основните рискове за България и да формулира препоръки за реакция.

Виж още:

 

 


Eвропейският банков съюз (ЕБС), едно от най-сериозните нововъведения, с които ЕС отговаря на финансовата и дългова криза, е вече реалност. На дневен ред е въпросът дали България трябва да се присъедини към него. Този доклад разглежда основните принципи и елементи на ЕБС, какво на практика означава за България да стане част от него, както и какви биха били последиците от това за банковия надзор, финансовия сектор, вземането на регулаторни решения и цялостната парична стратегия на България.

Виж още:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *